අප අමතන්න

ෙගොංෙසෝ FOCUSLASER ෙකො. ලිමිටඩ්,

ලිපිනය

NO.2Junhe මාවත, Baiyun දිස්ත්රික්,

මා සන්තකයට ගන්නා නගරය, ෙගොංෙඩොං Provinece (510400)

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86 20 62727776

+86 15102000818

පැය

රේඛාව / ඇමතුම් සේවාව පැය 24

අප සමග එක්වීමට අවශ්යද?